My Word Find

​ء ​ع ​ن ​ذ ​ف
​ش ​ذ ​ك ​ظ ​ش
​ن ​ر ​ي ​ح ​ح
​ك ​د ​ث ​ع ​ف
​ظ ​r ​a ​c ​خ

Word List

car